Můj účet    Registrace

Důležité informace - Obchodní podmínky

 


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
prodejního a inzertního portálu Zvire.me


Provozovatel : Ladislav Fuchs
Sídlo provozovatele : Prachatice, Italská 773 , PSČ 383 01
IČO 76281451 
Osoba je zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem v Prachaticích podle §71 odst.2 živnostenského zákona.

OBSAH
a)    Základní ustanovení, definice a výklad pojmů
b)    Registrace Uživatele
c)    Zakázané zboží
d)    Inzerát
1.    Prodávající
2.    Kupující
e)    Předání koupeného zboží
f)     Provize a poplatky
g)    Osobní stránka, hodnocení
h)   Technické potíže a údržba inzertního portálu
i)     Práva a povinnosti smluvních stran
j)      Závěrečná ustanovení
 
a. Základní ustanovení, definice a výklad pojmů
a.1
Ladislav Fuchs, Italská 773 , Prachatice, PSČ 380 ,oprávněni zapsáno v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem v Prachaticích podle §71 odst.2 živnostenského zákona je provozovatelem prodejního a reklamního portálu Zvire.me (dále jen „Provozovatel), který slouží ke zprostředkování transakcí mezi Uživateli v internetových inzerátech.
a.2
Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o poskytování služeb portálu Zvire.me.
a.3
Smlouva - práva a povinnosti při užívání inzertního a reklamního portálu Zvire.me, uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem v elektronické podobě.
a.4
Uživatelský účet - každý Uživatel je oprávněn přihlásit se ke službám inzertního a reklamního portálu portálu pod unikátním uživatelským jménem.
a.5
Prodávající - Uživatel, který projevil zájem o prodej zboží vystavením inzerátu.
a.6
Kupující - Uživatel, který projevil zájem o koupi prodávaného zboží.
a.7
Koupě – kupující stvrzuje koupi předmětu prodávajícího a tím i uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Zvire.me.
b. Registrace Uživatele
b.1
Bezplatná registrace a uzavření Smlouvy je podmínkou k nabízení nebo koupi zboží.
b.2
Zaregistrovat se mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby způsobilé k právním úkonům.
b.3
Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání inzertního portálu nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem.
b.4
Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivě všechny požadované údaje viz. Registrace.
b.5
Stávající Uživatel je povinen hlásit Provozovateli veškeré změny v registračních údajích, vzniklé v průběhu užívání aukčního portálu.
b.6
Provozovatel je oprávněn poskytnout kupujícímu údaje o uživateli (e-mailová adresa, jméno, příjmení, tel. číslo a místo trvalého pobytu) za účelem uzavření kupní smlouvy.
b.7
Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování Smlouvy resp. Obchodních podmínek. Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.
b.8
Uživatel, který dokončí registraci dává tímto souhlas se zasíláním novinek z portálu Zvíře.mé
c. Zakázané zboží
c.1
Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě nebo užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy ČR.
c.2
Je zejména zakázáno nabízet zboží vedeného v seznamu viz. Seznam zakázaného zboží. Tento seznam může být průběžně aktualizován.
c.3
Provozovatel si vyhrazuje odstranit inzerát i v případě, že zboží není uvedeno v seznamu, ale jeho prodej, koupě či užívání by měl negativní dopad na pověst Provozovatele.
c.4
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu zboží. Vyhrazuje si však právo změnit popis zboží (např. odstranění fotografie) v případě porušení průmyslových či autorských práv ze strany prodávajícího.
d. Inzerát
d.1
Prodej - veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem dohodnutou cenu. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první oznámí prostřednictvím inzertního portálu, že návrh přijímá.
d.2
Prodej s větším počtem předmětů - prodávající nabízí více kusů téhož zboží. Řídí se stejnými pravidly jako 4.1. Systém automaticky upravuje počet nabízeného zboží v závislosti na již prodaných kusech.
d.3
Prodávající
d.3.1
Prodávající není oprávněn měnit podmínky jednotlivých druhů inzerátů.
d.3.2
Zboží je třeba umístit do kategorie, která předmětu inzerátu nejlépe odpovídá.
d.3.3
Název a popis inzerátu nesmí obsahovat žádná klíčová slova, která by vedla k manipulaci výsledku vyhledávání.
d.3.4
Název a popis inzerátu nesmí obsahovat návrh k prodeji zboží mimo prodejní portál.
d.3.5
Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity pro automatické přesměrování na jinou stránku.
d.3.6
Prodávající vystavuje zboží pomocí elektronického formuláře viz. Jak podat inzerát. Je povinen uvést zejména: popis zboží, počet kusů zboží, upřednostňované platební a dodací podmínky.
d.3.7
Veškeré ceny uvedené prodávajícím jsou včetně DPH.
d.3.8
Popis zboží se nesmí využívat jako inzerce nebo reklama na zboží nabízeného mimo Zvire.me. V popisu nesmí být odkazy na internetové obchody a jiné inzertní servery.
d.3.9
Prodávající má právo z důvodu nedůvěryhodnosti sestavit seznam Uživatelů, na které nebude brán zřetel při případných nabídkách u konkrétního prodávajícího.
d.3.10
Prodávající má právo zrušit celý inzerát z důvodu znemožnění plnění (krádež nebo zničení zboží). Tuto skutečnost je však nucen případně prokázat.


d.4
Kupující
d.4.1
U inzerátů s větším počtem předmětů je nutné zvolit i počet množství nakupovaného zboží.
d.4.2
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě vady zboží, která ho činí neupotřebitelným
d.4.3
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající uvedl, že zboží má určité vlastnosti, popř. že zboží nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.


e. Předání koupeného zboží
e.1
Bezprostředně po koupi poskytne Provozovatel oběma stranám kupní smlouvy kontaktní údaje potřebné pro vzájemnou identifikaci.
e.2
Kupující a prodávající jsou povinni se kontaktovat a reagovat ve lhůtě 10 dnů od ukončení aukce, aby mohlo dojít k realizaci práv z kupní smlouvy bez zbytečného odkladu.
e.3
Při předání zboží prostřednictvím dopravce nebo pošty, nese nebezpečí zhoršení stavu zboží prodávající.
f. Poplatky
f.1
Prodávající se zavazuje za využívání služeb Provozovatele platit poplatky podle výše stanovených v ceníku inzertního sytému Zvire.me.
f.2
Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny včetně DPH.
f.3
Poplatky za služby jsou splatné na základě měsíčního vyúčtování zaslaného Provozovatelem Uživateli. Tato vyúčtování jsou splatná do 10 dnů od doručení.
g. Hodnocení
g.1
Po každé uskutečněné transakci, má každý Uživatel právo provést hodnocení druhé strany obchodu. Osoba provádějící hodnocení je zodpovědná za jeho obsah. Zvire.me si vyhrazuje právo mazat nevhodné nebo nezákonné komentáře.
g.2
Hodnocení se projeví vedle jména Uživatele v podobě grafických symbolů viz. Hodnocení.
g.3
Je zakázána jakákoli činnost vedoucí k podvodnému zvyšování stavu Hodnocení.
h. Technické potíže a údržba inzertního portálu
h.1
Provozovatel se zavazuje prodloužit doby trvání inzerátů o čas průběhu údržby.
h.2
V případě nefunkčnosti zpoplatněné služby z technických potíží vzniklých prokazatelně na straně Provozovatele, má Uživatel nárok na vrácení poplatků za tuto službu.
i. Práva a povinnosti smluvních stran
i.1
Povinností uživatele je utajení svých uživatelských účtů a jejich hesel k nim. Za ztrátu nebo odtajnění hesla nenese Provozovatel odpovědnost. Výjimku tvoří prokázaný úmysl nebo nedbalost na straně Provozovatele.
i.2
Uživatel dává souhlas se zpracováním a vedením osobních údajů Provozovatelem. Způsob nakládání s osobními daty podléhá zákonu 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
i.3
Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pomocí osobních údajů.
i.4
Provozovatel nenese odpovědnost za prodávané zboží a jeho případné vady.
i.5
Provozovatel nenese odpovědnost při případné nesprávné identitě registrovaného uživatele.
i.6
Provozovatel inzertního portálu se distancuje od popisu zboží, osobních stránek, hodnocení, obsahu inzerátů. Nicméně si provozovatel vyhrazuje právo pozastavit uživatelské účty v případě porušení právních předpisů. Při podezření ze spáchání trestného činu vyrozumí Provozovatel orgány činné v trestním řízení.
j. Závěrečná ustanovení
j.1
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. V takovém případě inzeráty, které započaly za platnosti staršího znění, běží za podmínek v době svého vzniku. Provozovatel má povinnost zveřejnit na svém aukčním systému jakoukoli změnu Obchodních podmínek ihned po jejich vzniku.
j.2
Veškeré Obchodní podmínky se řídí zákonem č.40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
j.3
Provozovatel poskytuje elektronickou inzerci a její služby bez jakýchkoli záruk.
j.4
Veškeré reklamace a záruky řeší Kupující (Vydražitel) s Prodávajícím.

 


Poslední přidané inzeráty

23. 02. 2018 - ČIVAVA PRAHA
prodáme čistokrevná štěnátka čivaviček, stáří 8 týdnů, pejsci i fenky, očkovaní, cena 5000 Kč ...
01. 02. 2018 - Jezdec – ošetřovatel
Jezdce-ošetřovatele koní, muže nebo ženu, nebo jen dělníka či dělnici ke koním přijme hřebčín na...
19. 10. 2017 - Řidič hledá
Řidič hledá brigády, spolupráci , záskoky , občasnou práci dle dohody možná i jiná forma spolupr...
19. 07. 2017 - Příprava k opravné maturitě a reparátům Brno
Škola Populo nabízí komplexní pomoc s přípravou k opravným maturitním zkouškám a reparátům na prof...
19. 07. 2017 - Příprava k opravné maturitě a reparátům Brno
Škola Populo nabízí komplexní pomoc s přípravou k opravným maturitním zkouškám a reparátům na prof...

Facebook

Najdete nás na FacebookuTo se mi líbí

Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru Zvíře.mé jsou bez písemného souhlasu serveru Zvíře.mé zakázány. Provozovatel serveru Zvíře.mé nemůže inzeráty ověřit, a proto nezodpovídá za pravdivost údajů v uveřejněných inzerátech!
Copyright © 2010 www.zvire.me, všechna práva vyhrazena, redakční systém: GAPARS, administrace, mapa | Nahoru ↑
Oblečky pro psy | Tvorba webových stránek | Ohař - server o psech | Belgický ovčák | www.4animals.cz | Krmivo pro psy | Ohaři.eu - články, diskuse | ZOO