Můj účet    Registrace

Důležité informace - Smlouva

 


 

Smluvní strany
uživatel, který vyplnil registrační formulář na Zvire.me (dále jen uživatel),

a

Ladislav Fuchs
Prachatice, Italská 773, PSČ 380 01
IČ 76281451
Osoba je zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem v Prachaticích podle §71 odst.2 živnostenského zákona.
 (dále jen provozovatel),

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služeb (dále jen smlouva), v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
a. Obecná ustanovení
a.1
Internetová inzerce umístěná na adrese Zvire.me je softwarová aplikace, která umožňuje uživatelům nakupovat, inzerovat zboží. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky.
a.2
Internetovou inzerci Zvire.me provozuje provozovatel a jeho úkolem je poskytnutí platformy pro prodávající a nakupující. Transakce probíhající mezi prodávajícími a nakupujícími jsou v režii těchto stran a provozovatel nenese odpovědnost za vzniklé škody kupujícím či prodávajícím v souvislosti s těmito transakcemi.
b Předmět smlouvy
b.1
Předmětem smlouvy je poskytnutí tzv. obchodního místa, tj. prostoru na webových stránkách, kde může uživatel nabízet, prodávat a kupovat zboží a služby (dále jen zboží) jiným uživatelům.
c. Rozsah poskytování služeb
c.1
Provozovatel se zavazuje na základě smlouvy umožnit uživateli používání obchodního místa, a to způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě a v obchodních podmínkách. Rozsah poskytovaných služeb může být provozovatelem omezen způsobem uvedeným v této smlouvě nebo obchodních podmínkách.
c.2
Právo uživatele na užívání Zvire.me a jejich funkcí existuje pouze s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky.
d. Registrace uživatele a uzavření smlouvy o užívání
d.1
Podmínkou pro využívání služeb na Zvire.me je uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi provozovatelem a uživatelem. K uzavření smlouvy o užívání webových stránek Zvire.me mezi provozovatelem a uživatelem dochází potvrzením registrace. Platnou registraci uživatele potvrdí provozovatel zasláním e-mailové zprávy na adresu uživatele.
d.2
Uživatel je odpovědný za správnost a úplnost údajů, které uvedl při registraci. Uživatel souhlasí se zasíláním informací emailem nebo poštou. Provozovatel neodpovídá za následky vzniklé nedoručením oznámení na adresu uživatelem uvedenou při registraci.
d.3
Registrovaný uživatel je oprávněný využívat služby na Zvire.me a je povinen za tyto služby platit odměnu stanovenou v Ceníku služeb.
d.4
Využívat Zvire.me mohou pouze osoby starší 18-ti let, jejichž způsobilost k právním úkonům není omezena a právnické osoby. Registraci právnické osoby smí provést osoba oprávněná za ni jednat.
d.5
Uživatel je povinen při registraci vyplnit pravdivě všechny povinné údaje.
d.6
Provozovateli není známo heslo, které uživatel zadal při jeho registraci. Pokud uživatel zapomene své heslo, může požádat provozovatele o zaslání nového hesla. Žádost o zaslání nového hesla se nachází na adrese Zapomenuté heslo Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikla sdělením hesla třetím osobám.
e. Doba trvání smlouvy
e.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
f. Výpověď
f.1
Uživatel má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi. Výpověď ze smlouvy musí uživatel učinit zasláním na email info@zvire.me.
f.2
Zrušením této smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy uplynutím výpovědní lhůty.
f.3
Výpověď nemá vliv na povinnost uživatele zaplatit provozovateli poplatky a provize za služby využívané po dobu trvání smlouvy.
g. Sankce
g.1
Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně okamžitě pozastavit účet uživatele, který porušil podmínky uvedené v této smlouvě nebo v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této smlouvy.
g.2
Za porušení obchodních podmínek je považováno zejména:
  • uvedení nepravdivých údajů při registraci, neoznámení změn registračních údajů
  • jednání uvedené v Obchodních podmínkách v čl.b.9.
  • vyzývání k prodeji mimo inzerci
  • zmaření koupě tím, že prodávající bez důvodu nepředal prodané zboží
  • zmaření prodeje tím, že kupující bez důvodu nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu
  • prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné aukce
  • prodej zboží uvedeného v Seznamu zakázaného zboží
  • vyhýbání se plnění závazků vůči Zvire.me
  • užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci inzerátů
g.3
Uživatel, kterému byla vypovězena smlouva, není oprávněn se znovu registrovat na Zvire.me
g.4
V případě, že Zvire.me od Smlouvy odstoupilo v důsledku omylu a má-li uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, účet uživatele bude zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace obnoven.
h. Závěrečná ustanovení
h.1
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli podmínky uvedené v této smlouvě nebo Obchodních podmínkách změnit.
h.2
Pro případ, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení této smlouvy jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.
h.3
Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem.
h.4
Při změně obchodních podmínek je uživatel oprávněn smlouvu do 30 dnů vypovědět. Neučiní-li tak, vyslovuje tím souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
Přílohy: Obchodní podmínky

 


Poslední přidané inzeráty

23. 02. 2018 - ČIVAVA PRAHA
prodáme čistokrevná štěnátka čivaviček, stáří 8 týdnů, pejsci i fenky, očkovaní, cena 5000 Kč ...
01. 02. 2018 - Jezdec – ošetřovatel
Jezdce-ošetřovatele koní, muže nebo ženu, nebo jen dělníka či dělnici ke koním přijme hřebčín na...
19. 10. 2017 - Řidič hledá
Řidič hledá brigády, spolupráci , záskoky , občasnou práci dle dohody možná i jiná forma spolupr...
19. 07. 2017 - Příprava k opravné maturitě a reparátům Brno
Škola Populo nabízí komplexní pomoc s přípravou k opravným maturitním zkouškám a reparátům na prof...
19. 07. 2017 - Příprava k opravné maturitě a reparátům Brno
Škola Populo nabízí komplexní pomoc s přípravou k opravným maturitním zkouškám a reparátům na prof...

Facebook

Najdete nás na FacebookuTo se mi líbí

Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru Zvíře.mé jsou bez písemného souhlasu serveru Zvíře.mé zakázány. Provozovatel serveru Zvíře.mé nemůže inzeráty ověřit, a proto nezodpovídá za pravdivost údajů v uveřejněných inzerátech!
Copyright © 2010 www.zvire.me, všechna práva vyhrazena, redakční systém: GAPARS, administrace, mapa | Nahoru ↑
Oblečky pro psy | Tvorba webových stránek | Ohař - server o psech | Belgický ovčák | www.4animals.cz | Krmivo pro psy | Ohaři.eu - články, diskuse | ZOO